websikehealthcheck

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Internetového obchodu www.jamita.sk

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov
1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy
medzi spoločnosťou
Obchodné meno: Mgr. Csilla Vaško
Miesto podnikania: 07683 Svätuše, Školská ulica 278/5
Zapísaná v registri Okresný úrad Trebišov, Číslo živnostenského registra: 870-19859
IČO: 53221281
DIČ: 1120669583
IČ DPH: SK1120669583
Bankový účet: SK5609000000005172989401
Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/
(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru, alebo služieb
ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii
spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a
príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky
najmä zákonov: Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode
v platnom znení, Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákon č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1.1.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je:
Email: info@jamita.sk
Tel. č.: +421951418962
1.1.1.Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv a.i. je:
Mgr. Csilla Vaško , Školská ulica 278/5, Svätuše 07683, Slovenská republika
1.2.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi
Kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a Predávajúcim.
2.Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá odoslala objednávku
prostredníctvom elektronického objednávkového formulára využitím webového sídla
Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

2.1.Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy
prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti.
2.2.Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu
vyplynúť) s Kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými
osobami– podnikateľmi, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti
/Kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa/ sa vzťahujú ustanovenia zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
2.3.Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok
rozumie zmluva medzi Predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne
prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej
fyzickej prítomnosti Predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla prípadne
ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
3.Produkty (ďalej aj „Veci“) sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú
zverejnené v Internetovom obchode Predávajúceho.
4.Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého
prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.jamita.sk (ďalej aj „Internetový
obchod“).
5.Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Košiciach pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
email: ke@soi.sk
webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-
navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi
6.Sťažnosti, alebo podnety Kupujúci môže taktiež adresovať aj priamo Predávajúcemu na
adresu. Predávajúci zároveň odporúča Kupujúcim, aby sťažnosti a podnety (z dôvodu urýchlenia
vybavenia) Predávajúcemu adresovali na emailovú adresu Predávajúceho:
2020jamita@gmail.com
Akákoľvek sťažnosť, alebo podnet bude Predávajúcim posúdená a vybavená do 10 pracovných
dní od jej prijatia. Pričom o jej vybavení Predávajúci informuje Kupujúceho rovnakou formou,
akou Kupujúci sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.

7.V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že
neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k ich
dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré
vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo
vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam,
ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu
verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže
spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.
II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je odoslanie objednávky
produktov Kupujúcim realizované prostredníctvom elektronického objednávkového formulára,
využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými
prostriedkami.
2.K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim dochádza potvrdením
objednávky Kupujúceho, ktorú Kupujúci vytvoril v zmysle Čl. II., bod 1 týchto VOP
Predávajúcim, ktorý Kupujúcemu zašle potvrdenie (elektronicky na emailovú adresu
Kupujúceho, ktorú si zvolil Kupujúci) o prijatí objednávky.
Pozn. k bod 1. a bod 2. – Zmluva sa v týchto prípadoch uzatvára tak, že zákazník si vyberie tovar, ktorý
následne objedná, pričom práve objednávka zákazníka je považovaná za samotný návrh zmluvy. Tým, že
predajca zašle zákazníkovi potvrdzujúci e-mail, dochádza k uzavretiu zmluvy.
3.Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká najmä splnením všetkých záväzkov
Predávajúceho a Kupujúceho
4.Predávajúci informuje Kupujúceho, že v prípade objednania produktov Kupujúcim, je
objednanie spojené s povinnosťou platby pre Kupujúceho, a to formou platby akú si zvolil
Kupujúci.
III. Kúpna cena a platobné podmienky
1.Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len
„kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia
objednávky Kupujúcim.
2.Základným platidlom je mena euro.

3.Kúpna cena tovarov, alebo služieb uvedených v internetovom obchode Predávajúceho je
celková cena tovarov alebo služieb vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní,
pričom je zreteľne uvedená na Internetovom obchode Predávajúceho. V kúpnej cene tovarov,
alebo služieb nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.
Predávajúci je platcom DPH / dane z pridanej hodnoty/.
4.Formy dopráv a informácie o formách dopravy sú uvedené v čl. VII bod. 2 a nasl., týchto
VOP.
5.Formy platieb a informácie o formách platieb sú uvedené v článku IV. bod 1 a nasl., týchto
VOP.
IV. Spôsoby platby
1. Za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:
1.1.platba formou dobierky – cena 1,30 Eur
1.2.platba bankovou kartou prostredníctvom platobnej brány GP WEBPAY – cena 0 Eur
1.3.platba prevodom na bankový účet Predávajúceho – cena 0 Eur
V. Dodanie produktov
1.Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu tovary, alebo služby v lehote
najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle čl. II, bod 2 a násl., týchto
VOP. Zvyčajná lehota kedy Predávajúci tovar, alebo službu expeduje je však 1 až 3 pracovných
dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, v zmysle čl. II, bod 2 a nasl., týchto VOP.
1.1.Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu
s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú
typické pre dané produkty prípadne služby.
2.Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.
3.Dodanie produktu Predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám Kupujúceho (alebo
Kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích
osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
4.Dodanie produktu je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim (alebo Kupujúcim písomne
splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).
5.Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť
objednávky doručí dodatočne v lehote, ktorá je v súlade s lehotou doručenia podľa týchto VOP,
avšak len za predpokladu, že Kupujúcemu nebudú účtované žiadne dodatočné náklady, a len v
prípade ak stým Kupujúci súhlasí.

VI. Prevzatie produktu
1.Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na
Kupujúceho až jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt
osobne alebo prostredníctvom poverenej / splnomocnenej tretej osoby.
2.Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom doručenia a riadneho
prevzatia tovaru, alebo služby Kupujúcim.
2.1.Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu, najmä pokiaľ je
dodaná vec iného typu alebo v prípadoch /uvedený výpočet je len demonštratívny, a nedotýka sa
ďalších práv Kupujúceho neprevziať dodaný produkt/:
a) dodania produktu/produktov, ktoré sú v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou
b) dodania produktu/produktov, ktoré sú v poškodenom obale alebo,
c) dodania produktu/produktov, ktoré sú bez príslušných dokladov.
2.2.Pokiaľ dôjde k dodaniu produktu/produktov Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto
článku, má Kupujúci okrem iného právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného
odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou
produktu´/produktov alebo ich opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci
požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
3.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny objednávky od Kupujúceho za
dodaný tovar.
VII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu

1.Prepravné náklady Predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu uvedeného na
internetovej stránke. Formy dopravy sú uvedené v čl. VII bod 2.1. a nasl., týchto VOP, pričom
ceny za uvedené formy dopráv sú uvedené v čl. VII bod 2.2. a nasl., týchto VOP.
2. Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov:
2.1. Formy Dopravy:
2.1.1.Slovenská pošta služba balík na adresu
2.1.2.Slovenská pošta služba balík na poštu
2.1.3.Osobný odber – je možný len v prípade ak si kupujúci zvolí platu formou bankovej karty,
alebo prevodom na účet Predávajúceho

2.1.4.Packeta preprava zásielok na výdajné miesto
2.1.5.Kuriérska služba 123Kuriér
2.2.Ceny za Dopravu:
2.2.1.Cena za dopravu prostredníctvom Slovenskej pošty služba balík na adresu– cena 3,70 Eur
2.2.2.Cena za dopravu prostredníctvom Slovenskej pošty služba balík na poštu – cena 4,00 Eur
2.2.3.Cena v prípade osobného odberu v prevádzkarni Predávajúceho – cena 0 Eur
2.2.4.Cena v prípade osobného odberu na adrese Školská ulica 278/5, Svätuše 07683, Slovenská
republika – 0 Eur
2.2.5.Cena za dopravu prostredníctvom Packeta preprava zásielok na výdajné miesto – cena 2,80
Eur
2.2.6.Cena za dopravu prostredníctvom Kuriérska služba 123Kuriér – cena 3,50 Eur
VIII. Odstúpenie Kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu
1.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych  dní
odo dňa prevzatia tovaru, ak si Predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 3
ods. 1 písm. h). zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení .
Ak Predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy
podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.)., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia
dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov Predávajúceho do 14 dní odo dňa:
a) prevzatia tovaru podľa čl. VIII, bod 1a. týchto VOP v prípade zmlúv, predmetom ktorých je
predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
1a.Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená
tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia
tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného
dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného
tovaru.
1.1.Ak Predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h), zák. č.
102/2014 Z.z. v platnom znení  až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia
lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa čl. VIII bod 1. týchto VOP, lehota na odstúpenie od
zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
1.2.Ak Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. č.
102/2014 Z.z. v platnom znení  ani v dodatočnej lehote podľa čl. VIII bod 1.1 týchto VOP,
lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia
lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku podľa čl. VIII bod 1. týchto VOP
1.3.Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
2.Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť
alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To
neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním
poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na
prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).
3.Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť
najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa
považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu
najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Predávajúceho, ktorá je:
Mgr. Csilla Vaško , Školská ulica 278/5, Svätuše 07683, Slovenská republika.
Toto právo môže spotrebiteľ uplatniť aj v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho.
4.Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u Predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v
podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť
aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej
stránke Predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä
jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.
Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu,
druh od akého tovaru odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu
budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol Predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa
rozhodne, že si žiada zaslať platbu za tovar na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade
Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri
svojej platbe.
5.Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a

funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci
nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm.
h). Zákona č. 102/2014 Z. z.

6.Spotrebiteľ môže k odstúpeniu od zmluvy bez uvedenia dôvodu využiť formulár odstúpenia od
kúpnej zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný na internetovej stránke Predávajúceho.
7.Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie
tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy
uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné
vrátiť prostredníctvom pošty, To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo
ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.
8.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na
základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a
iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zákona č. 102/2014 Z.
z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
9.V zmysle § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení., Predávajúci nie je povinný
uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia,
ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa
rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na
najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
10.Spotrebiteľ v zmysle § 10 ods. 2 Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení je oprávnený
vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v
súvislosti s ňou, Predávajúcemu odoprieť až do doby, keď Predávajúci spotrebiteľovi vráti
zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.
11.Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany
prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene, alebo obdobnou formou bez
uvedenia sumy dobierky.
12.Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu
alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že
ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). Zákon o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

13.Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z.
uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších
nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.
14.Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7
ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
Konkrétne:
a)poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b)predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu,
ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na
odstúpenie od zmluvy,
c)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na
mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d)predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s
iným tovarom,
g)predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom
ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu,
ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
h)vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal
Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného
tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté
počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred
neobjednal,
i)predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j)predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
nedodávaných v ochrannom obale,

k)poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom
automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s
činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby
v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l)poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie
začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že
vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
15.V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi finančné
prostriedky rovnakou formou, akou ich od Spotrebiteľa obdržal. Meniť formu vrátenia
finančných prostriedkov Spotrebiteľovi, je možné len na základe súhlasu spotrebiteľa.
16.Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť
spotrebiteľovi platby podľa § 9 odseku 1 zákona č. 102/2014. Z.z. pred tým, ako mu je tovar
doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže
Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
17.Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil
výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z. v platnom znení, spotrebiteľ je
povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na
základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve
nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny
poskytnutého plnenia.

18.Spotrebiteľ nie je povinný platiť za
18.1.služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah
poskytnutého plnenia, ak:
18.1.1.Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j),
Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení
18.1.2.spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby
podľa § 4 ods. 6, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení
18.2.úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom
nosiči, ak:
18.2.1.spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania
elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení

18.2.2.spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého
bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo
18.2.3.Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm.
b). Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení

19.Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho bol tovar
dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné
tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie
tovaru na svoje náklady v lehote podľa §9 ods. 1. zákona č. 102/2014. Z.z., v platnom znení
20.Predávajúci poučuje Kupujúceho, že ak sa má na základe zmluvy o službách začať
poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak Kupujúci o
poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada:
20.1.Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na
odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a
20.2.Predávajúci musí disponovať výslovným súhlasom Kupujúceho so začatím poskytovania
služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol
riadne poučený podľa bodu 19.1. článku VIII, týchto VOP.

IX. Alternatívne riešenie sporov
1.V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa
na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť zákazníka podľa
predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní
odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na
alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia
(kontakt nájdete TU) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname
subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej
republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo TU; zákazník má
právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník
môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu
pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej
stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo TU. Všetky ďalšie informácie ohľadne
alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich
z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako
spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva

SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
X. Záverečné ustanovenia
1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť
písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho
umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných
obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných
obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do
momentu jej zániku.
2.Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť)
s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných
ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné
predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
3.Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku
a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu. Dokumenty –
Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového
obchodu sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.
4.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v
Internetovom obchode Predávajúceho 19.12.2022

Tento eshop je certifikovaný http://www.pravoeshopov.sk