LOGICO

LOGICOLOGICO je inovačný vzdelávací systém určený deťom od 3 do 10 rokov. LOGICO vzdeláva, zabáva, odhaľuje, inšpiruje a rozvíja.
• získalo ocenenia za inovatívnosť, kreativitu a didaktický aspekt v oblasti vzdelávania
• je preložené do 32 svetových jazykov
• zabáva a vzdeláva vo viac ako 52 krajinách sveta
• je držiteľom odporúčacej doložky, ktorú vydalo MŠVVa Š SR a LOGICO zaradilo do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených na využitie v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania
• využíva sa v materských školách, v logopedických ambulanciách, centrách pedagogicko-psychologického poradenstva aj v mimoškolskom prostredí
Vzdelávacia hra LOGICO
• posilňuje sebaovládanie
• rozvíja vlastnú sebamotiváciu
• rozvíja zrakové a sluchové vnímanie, optickú a sluchovú pamäť, dejovú postupnosť, jazykové a komunikačné schopnosti, koncentráciu a pozornosť, jemnú motoriku, orientáci v čase a priestore, predčitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť
• učí deti k samohodnoteniu
• učí deti k sebakontrole
• vedie k zodpovednosti detí za vlastné učenie sa
• je dokonalý nástroj individualizácie výučby